Kategoriarkiv: Dance Obscura

Seraphine

Seraphine is known as a very charismatic dancer. Her empathy, radiance and graceful style is magical to behold. She is fascinated by the body’s movement ability and has full control in different styles. Dancing has been closest to her heart and the Indian dances are her specialty. Tribal Fusion, with its strong flow and varying combinations of movement, gives her an outlet for her expressions. During this performance she will explore her relationship to dance and shibari. A new bound story is brought to life in between the ropes.
_______________
Seraphine är känd som en mycket karismatisk dansare. Hennes empati, utstrålning och graciösa stil är magiskt att se på scenen. Hon är fascinerad av kroppens rörelseförmåga och har full kontroll i olika stilar. Dans har varit närmast hennes hjärta och de indiska danserna är hennes specialitet. Tribal Fusion med sitt starka flöde och varierande kombinationer ger henne ett utlopp för sin kreativitet och sina varierande uttryck. Den här gången kommer hon att visa sin relation till dans och shibari. En ny bunden berättelse skapas mellan repen.

Ea & Katarina

Ea (Stockholm) and Katarina (Umeå) have been colaborating with The Dance of the Seasons, where the meeting between young and old, life and death, take place. With inspiration from swedish folk music and pagan belief they have created their own interpretaion of the wheel of the year.

__________________________

Ea (Stockholm) och Katarina (Umeå) har på avstånd samarbetat med att skapa Säsongernas dans, där mötet mellan ungt och gammalt, liv och död möts. Med inspiration från svensk folkmusik och paganistiska trosuppfattningar har de gjort en egen tolkning av årshjulet.

 

Misty Moon

In the cold moonlight, vigilant creatures emerge from the fog, equipped with swords, courage and determination! We gather our power in the dark to defend what is worth protecting.

Misty Moon is a dance group from Umeå, founded in Autumn 2012. Misty Moon’s members have a common background in Tribal Fusion bellydance, and at Uma Obscura, they will performed one dance piece in ”Shadow Fusion”, a stylized, dramatic dance style developed by members of the group.

I månens kalla sken träder vaksamma varelser fram ur dimmorna, utrustade med svärd, mod och beslutsamhet! Vi hämtar vår kraft i mörkret för att försvara det som är värt att skydda.

Misty Moon är en dansgrupp från Umeå som grundades under hösten 2012. Misty Moons medlemmar har gemensam bakgrund i Tribal Fusion bellydance och på Uma Obscura kommer ett stycke uppföras i ”Shadow Fusion”, en stiliserad, dramatisk dansstil som utvecklats av gruppens medlemmar.

Höstblot med krAaFusion, Marlen Sunna & Caroline Landberg

Foto: Thomas Kieselbach

krAaFusion & Marlen Sunna & Caroline Landberg present
HÖSTBLOT
Longings of undead souls

Madeleine Holmlund and Marlen Sunna presented their first project Vårblot at Dance Obscura in the spring of 2018. Now the sequel Höstblot is coming up and Caroline Landberg -poet and storyteller -was invited to participate.

krAaFusion is the new artistic project of Madeleine Holmlund under development. It was born in a desire, based on her dance background in Oriental dance, different styles in Tribal fusion bellydance and ATS, to express motion and create dance in her own way. krAa is her artistic inspiration and freedom. Madeleine is originally from Umeå but has now settled in Uppland since 2017. She was one of the creators of the dance group Morganas döttrar and was a member of the dance groups Midnattssol and Misty Moon until 2017. As a member of the Cultural Association Kretsen in Umeå, Madeleine has been part of the development and artistic director of the dance scene at Uma Obscura – Dance Obscura and its predecessor Sunset Park Festival – Dance in the shadows

marlen sunna has a past as a bassist in Bazooka! from Gothenburg. The band gained great success during the 90’s. Bazooka! was most famous for its energy-filled gigs and was one of the most hardcore, powerful Swedish ”all-girl” bands. Marlen Sunna has also worked as a stage technician and has a 30-year career as a bassist. She has participated in workshops in SU EN Butoh Method at Haglund School and during that time participated in the dance performance project Voracious, choreographed by SU EN, 2015, 2016. Today she plays bass in two bands, including Loudmouth from Falun.
Caroline Landberg is a storyteller, poet and content producer based in Stockholm but with roots in Umeå. Ever since she was a small kid she has created stories and as soon as she learned how to write she started to explore poetry and the narrative world. Carolines primary focus is to create stories where words, visual expressions, music and sound merge together. The ambition is to work in collaboration with other artists and let the texts emphasize the experience of a story that is created by several influences. Höstblot became the perfect choice where Carolines texts are one of the narrative elements.

Dance and choreography: krAaFusion/Madeleine Holmlund
Soundscape and bass: Marlen Sunna
Text and voice: Caroline Landberg

krAaFusion & Marlen Sunna & Caroline Landberg presenterar
HÖSTBLOT
Longings of undead souls

Madeleine Holmlund och Marlen Sunna gjorde sitt första gemensamma projekt Vårblot som presenteras på Dance Obscura våren 2018. Nu kommer uppföljaren Höstblot där Caroline Landberg -poet och storyteller- bjudits in att medverka.

krAa fusion är Madeleine Holmlunds nystartade konstnärliga plattform som är under utveckling. Detta föddes i en längtan att utifrån Madeleines dansbakgrund inom orientalisk dans, olika stilar i tribal fusion bellydance och ATS få uttycka rörelse och skapa dans på sitt vis. krAa är hennes konstnärliga inspiration och frihet.
Madeleine är ursprungligen från Umeå, nu bosatt i Uppland sedan 2017. Hon var en av skaparna av dansgruppen Morganas döttrar och var medlem i dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon fram till 2017. Under de tre senaste åren har Madeleine även deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställningsprojektet Voracious koreograferat av SU EN 2015, 2016 och 2017,
Som medlem i kulturföreningen Kretsen i Umeå har Madeleine varit en del av utvecklandet och konstnärlig ledare för dansscenen på Uma Obscura – Dance Obscura och dess föregångare Sunset park festival – Dans i gränslandet. Hon har tagit med sig passionen för alternativkultur till Uppland och har varit med och bildat Kulturföreningen Roslagskretsen under våren 2018. Föreningen är medlem i SUB-Riksförbundet för subkultur.

marlen sunna har ett förflutet som basist i det Göteborgsbaserade bandet Bazooka! Bandet rönte stora framgångar under 90-talet. Bazooka! var mest kända för sina energifyllda spelningar och var ett av de mest hårda, kraftfulla, svenska ”all-girl”-banden.
Marlen har även arbetat som scentekniker och har en 30-årig karriär som basist. Hon har deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställnings- projektet Voracious, koreograferat av SU EN, 2015, 2016. Idag spelar hon bas i två band bland annat Loudmouth från Falun.
caroline landberg är en storyteller, poet och innehållsproducent baserad i Stockholm men med rötterna i Umeå. Ända sedan hon var liten har hon berättat historier och så snart hon lärde sig att skriva, började hon utforska poesi och de skrivna berättelsernas värld. Carolines primära fokus är att skapa historier där ord, visuella uttryck, musik och ljud vävs samman. Ambitionen är att i samarbete med andra artister jobba med texter som kan förstärka upplevelsen av en berättelse som skapas med flera influenser. Höstblot blev därför det perfekta valet av samarbete där Carolines texter är ett av de berättande elementen.

Dans och koreografi: krAaFusion/Madeleine Holmlund
Soundscape och bas: Marlen Sunna
Text och röst: Caroline Landberg

Ida & Maxx


We are proud to present the performers Ida & Maxx to this year’s Uma Obscura autumn edition.

Welcome to the crazy and fantastic world of these performers. They are based in Southern Germany, but their World Fusion Dance transcends multiple cultures and genres. Their art happens where a profound education in dance and cultural practices encounter a deep dedication to Metal, EBM and Industrial music, videogames, animés, cinema and literature.

In their theatrical dance productions, Ida and Maxx brought traditional Bavarian devil-summoning on stage, celebrated a corpse-mariage and built a human factory of dystopian proportions. The performance they will bring to Uma Obscura is evolving the music and philosophical questions raised in Masamune Shirow’s „Ghost in the Shell“.

Välkomna till Ida & Maxx galna och fantastiska värld! De är baserade i södra Tyskland, men deras World Fusion Dance överskrider flera kulturer och genrer. Deras konst präglas av mötet mellan en gedigen utbildning i dans och kulturell praxis och det djupa engagemanget för Metal, EBM och Industrial musik, videospel, anime, film och litteratur.

I sina tidigare teaterdansproduktioner har Ida och Maxx uppväckt den traditionella bayerska djävulen på scenen, firat bröllop mellan lik och byggt en mänsklig fabrik med dystopiska proportioner.
I framträdandet som de tar med sig till Uma Obscura kommer dom att utveckla musikaliska och de filosofiska frågor som uppkommer i Masamune Shirows ”Ghost in the Shell”.

www.ida-mahin.de

Dud Muurmand

Photo by André Elbing

We welcome back to Uma Obscura, Dud Muurmand, one of the Danish dance pioneers within all things tribal, theatrical and dark fusion!

Her dance and performance style are heavily influenced by the theater, she presents dances with both visual effects, strong emotional interpretations and very often with a tale from the shadow side of life – and inspired by the old burlesque theater style, ever so often also with a twisted humor and a grotesque smile.

Vi välkomnar åter till Obscura: Dud Muurmand, som är en av de danska danspionjärerna inom allt vad tribal fusion teatralisk och dark fusion heter. Hennes dansstil och scenuttryck påverkas starkt av teatern .

Hon presenterar danser med både visuella effekter, starka känslomässiga tolkningar och ofta med en berättelse från livets skuggsida. Inspirerad av den gamla burleska teaterstilen brukar berättelsen kryddas med skruvad humor och ett groteskt leende.

www.dudmuurmand.dk
www.tribaldance.dk
www.facebook.com/dud.muurmand