Kategoriarkiv: Dance Obscura

Katarina Klingberg

Apart from her skills in a multitude of dance styles from various cultures and time periods, though most prominently ballet and oriental dance, Katarina has an extensive theatre background. She mixes all these influences into an ever evolving theatrical dance style of her own and has also produced several dance theatre performances over the years. As one of the creators of the dance group Morganas Döttrar, founder of the dance groups Midnattssol and Misty Moon as well as a member of the cultural association KF Kretsen in Umeå, she has been a constant feature of the dance scene at Uma Obscura and its predecessor Sunset Park Festival.

____________________________

Förutom sin dansbakgrund, som innefattar en mängd stilar från olika tidsepoker och kulturer men framför allt balett och orientalisk dans, har Katarina en stor teatererfarenhet. Hon blandar alla dessa influenser till en egen teatralisk dansstil som ständigt utvecklas och har också genom åren skapat ett flertal dansteaterföreställningar. Som en av skaparna av dansgruppen Morganas Döttrar, grundare av dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon liksom medlem av Kulturföreningen Kretsen i Umeå, har hon varit ett ständigt inslag i dansscenen i Uma Obscura, liksom i dess föregångare Sunset Park Festival.

Misty Moon

The Safe Uniformity
The Need for Individuality
The Wish for Acceptance

Misty Moon is a dance group from Umeå, Sweden. They are exploring different styles in tribal fusion belly dance and have been part of the Uma Obscura dance scene since its launch.

Their performances are inspired by nature, steampunk, gothic mysticism, vikings, cabaret scene and more – all wrapped up in dramatic expression in both dance, music and costumes.

Misty Moons act for this Uma Obscura is a representation of the need for self-expression and the comfort of belonging. Inspiration has been drawn from the choreography ”Cynthia’s Tears” by the renown bellydance instructor and perfomer April Rose (US).

_____________________

Den trygga Enhetligheten
Behovet av Individualitet
Önskan om Acceptans

Misty Moon är en Umeåbaserad dansgrupp som utforskar olika stilar inom tribal fusion bellydance och har varit en del av Uma Obscuras dansscen sedan start, liksom av dess föregångare Sunset Park Festival.

Deras uppträdanden har inspirerats av naturväsen, steampunk, gotisk mystik, vikingar, cabaret m.m. med fokus på dramatiskt uttryck i både dans, musik och kostym.

Misty Moons nummer för denna Uma Obscura är en representation för behovet av att uttrycka sig samt tryggheten av samhörighet. Föreställningen är inspirerad av koreografin ”Cynthia’s Tears” av den kända bellydance-instruktören och artisten April Rose (US).

Brutal Ballet

Brutal Ballet is classical ballet danced to heavy metal, founded by dancer and choreographer Bridie Mayfield (Northern Ireland).

”The combination of the grace of ballet and the power of metal intices and introduces ballet to new audiences, and the versatility of their pieces, from horror, to cosplay, to simply dancing from the soul, means you’ll never know what to expect from a Brutal Ballet performance.”

________________________________

Brutal Ballet är klassisk balett som dansas till heavy metal och som är grundad av dansare och koreograf Bridie Mayfield.

Kombinationen av balettens graciösa rörelser och kraften i metalmusiken introducerar ballett till nya publikgrupper. De olika dansakternas mångsidighet som kan röra sig mellan skräck och cosplay, eller helt enkelt dans från hjärtat, betyder att du aldrig vet vad du ska förvänta dig från en Brutal Ballet-föreställning.”

Entropy

She just can’t stay away from this exquisite gathering that is Uma Obscura. Exploring the dark side and expressing herself through movement is her lifelong adventure and she wants to invite you to share that adventure. Constantly lusting for new discoveries, she can never stay faithful to only one style but dances Dark, Tribal, ATS, Oriental, Burlesque, Persian and much more.

She is a scattered and chaotic mind that blossomed in creativity. She has become Entropy. Her journey in art have blessed her with many new friends and inspirations and she loves collaborating with other artists of different orientations because she feels that the output becomes more than the parts you put in. She is back for another playtime, but beware, kitty might play rough.

_______________________

Hon kan bara inte hålla sig ifrån denna utsökta mötesplats som är Uma Obscura. Att utforska det mörka och uttrycka sig genom rörelse är hennes livslånga äventyr och hon vill bjuda in dig att dela det äventyret. Hennes ständigt lust för nya upptäckter göt det omöjligt att vara trogen mot bara en stil.

Hon dansar fusion av Dark , Tribal, ATS, Oriental, Burlesque, Persisk och mycket mer. Hennes kaotiska sinne blomstrar i kreativitet. Hon har blivit Entropy. Hennes konstnärliga resa har välsignat henne med många nya vänner och inspirationer och hon älskar att samarbeta med andra artister med olika inriktningar eftersom hon tycker att resultatet blir större än de delar var och en lägger in. Entropy är tillbaka med nya lekar, men akta dig … det kan bli hårda tacklingar.

www.facebook.com/EntropyBellydance/

krAa fusion

krAaFusion is a dynamic artistic project of Madeleine Holmlund. As a dancer in different styles of Tribal Fusion and Tribal Style Bellydance, krAa is her artistic inspiration and freedom to create dance in her own way. Through krAaFusion Madeleines explore her dance vocabulary by taking the dance movements a step further into an organic reality. The dynamics blur the boundaries between choreography and improvisation. During 2018 this was embodied in two collaborations, Vårblot and Höstblot.

Madeleine is originally from Umeå but has now settled in Uppland since 2017. She was one of the creators of the dance group Morganas döttrar and was a member of the dance groups Midnattssol and Misty Moon until 2017. She is currently also a student in a Special Training Programme in SU EN Butoh method which include taking part as a student i dance projects choreographed by SU EN – Voracious, Light/ Dark and in April 2019 IKI at Dansens Hus Stockholm.

As a member of the cultural association KF Kretsen in Umeå, Madeleine has been part of the development and artistic director of the dance scene at Uma Obscura – Dance Obscura – and its predecessor Sunset Park Festival – Dance in the shadows.

This year she will take part in an improvised collaboration with the Dark Ambient artist Oestergaards: ”A barren and wet darkness, an expectant and redemptive riot, an improvised dystopian landscape infused in a dancer’s body.”

****************

krAa fusion är Madeleine Holmlunds konstnärliga plattform som är under ständig utveckling. Som dansare i olika stilar inom Tribal Fusion och Tribal Style Bellydance är krAa en inspiration och frihet att skapa dans på sitt eget vis. Som ett led i utforskandet av sin dansvokabulär tar Madeleine, genom krAaFusion, dansrörelserna ett steg vidare in i en organisk verklighet. Dynamiken suddar ut gränserna mellan koreografi och improvisation.

Under 2018 tog sig detta form i samarbetsprojekten Vårblot och Höstblot. Madeleine är ursprungligen från Umeå, nu bosatt i Uppland sedan 2017. Hon var en av skaparna av dansgruppen Morganas döttrar och var medlem i dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon fram till 2017. Under mer än fyra år har Madeleine även deltagit i workshops och nu Special Training Programme i SU EN Butoh Method på Haglund skola. Hon har som student varit inbjuden att delta i dansföreställningsprojekt koreograferade av SU EN såsom Voracious och Ljus/Mörker samt kommer under våren 2019 delta i föreställningen IKI på Dansens Hus.

Som medlem i Kulturföreningen Kretsen i Umeå har Madeleine varit en del av utvecklandet och agerat konstnärlig ledare för dansscenen på Uma Obscura – Dance Obscura – och dess föregångare Sunset Park Festival – Dans i gränslandet. Hon har tagit med sig passionen för alternativkultur till Uppland och har varit med och bildat Kulturföreningen Roslagskretsen, en medlemsförening i SUB – Riksförbundet För Subkultur.

I år kastar hon sig ut i ett improviserat samarbete med Oestergaards: ”Ett brått och vått mörker, ett förväntat och återlösande upplopp, ett improviserat dystopiskt landskap ingjutet i en dansares kropp.”