Kategoriarkiv: Art & The Black Market

Kai Reichwaldt

foto: Petter Senften

Even though he’s been moving in goth circles for most of his life, artist Kai Reichwaldt still prefers grey to black, rags before lace, and a little bit of dust and rust really only makes everything better. This time he is contributing to Uma Obscura with an installation on the Tonsalen-stage.

Även efter att ha rört sig i gothkretsar under det mesta av sitt liv, föredrar Kai Reichwaldt det grå framför det svarta, trasor framför spets, och lite damm och rost gör egentligen allting bättre. Denna gång medverkar han i Uma Obscura-festivalen med installationen på Tonsalens scen.

Axel EG Andersson

Axel EG Andersson is a freelance cartoonist and illustrator from the Rödå area in Västerbotten. He typically works with large formats, digitally and traditionally, featuring fantasy and animal motifs.

Axel EG Andersson är en frilansande tecknare och illustratör från Rödåbygden i Västerbotten. Han arbetar typiskt med stora format med fantasi- och djurmotiv; digitalt och traditionellt.

axelegandersson.tumblr.com

Voici

To what sense does the art of the word belong? A word, after all, can be viewed, heard and felt alike. It is this versatility that is celebrated in the poetry exhibit Voici!

Voici is proud to also host the exhibit by the RTSI initiative, where young subcultural experience is expressed through poetry.

Parts of Voici may portray sensitive themes.
__________________________
Till vilket sinne hör ordets konst? Ett ord kan ju både ses, höras och kännas. Det är denna mångsidighet som hyllas i poesiutställningen Voici!

Voici är stolta över att även husera RTSI-initiativets utställning, där ung subkulturell erfarenhet uttrycks genom poesi.

Delar av Voici kan beröra känsliga ämnen.

 

RTSI at Uma Obscura

The RTSI initiative (Right To Subcultural Identity) is a united effort to work against the discrimination of alternative subcultures, through fostering knowledge and awareness about the situation for subcultures and actively working against prejudice, discrimination, intolerance and hate crime.

RTSI presents a poetry exhibit at Uma Obscura, based on selected works from “Våra Berättelser” (transl. “Our Stories”), a book collecting experiences and expressions from young people with a subcultural identity.
________________________________

RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

RTSI presenterar en poesiutställning på Uma Obscura, baserad på utvalda verk från ”Våra Berättelser” , en bok som samlar erfarenheter och uttryck från unga människor med subkulturell identitet.

Emmalie Västman

Emmalie´s interests for sculpting began 2017 when she got a package “Super Sculpey Clay”. Since then she given life to the creatures she heard about as a child an also created new species

“My greatest inspiration of all time is and will always be my grandmother. When I was a kid she told me stories about gnomes, trolls, fairies and other creatures who hid in the forest. These stories of course scared the living shit out of me but has become the common theme throughout my life.”

Emmalie´s intresse för skulptering började 2017 när hon fick ett paket “Super Sculpey Clay”. Sedan dess har hon gett liv åt de varelser som hon fick höra om som barn och även skapat egna nya varelser.

“Min största inspiration i livet är och kommer alltid att vara min mormor. När jag var liten så berättade hon historier om tomtar, troll, älvor och andra väsen som gömde sig i skogen. Detta skrämde självklart livet ur mig många gånger men har kommit till att bli en röd tråd i mitt liv.”

https://www.facebook.com/emmalieart/
https://www.instagram.com/emmaliev/

Paradise of Fantasy

Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible in the world of creator Åsa Sandström.

”The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward”

Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt för kreatören Åsa Sandström.

”Det material jag helst arbetar med är lera, men även andra typer av material som vinylskivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra,implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt”

Hanna Rindeskog


We welcome back Hanna Rindeskog to Uma Obscura, an artist who uses digital technology to create art.

“Am a shy but creative person. If you missed the most selfish exhibition ever, do not worry, you have  the opportunity to see it again! Me, me, me and me.”

Vi välkomnar åter Hanna Rindeskog till Uma Obscura, en konstnär som använder digital teknik till att skapa sin konst. Om ni missade ”den mest egoistiska utställningen någonsin”, var ej orolig, ni har tillfälle att sen den igen!

Hon beskriver sig som ”en blyg men kreativ person” men utställningen kontrasterar med temat ”Jag, jag, jag och jag.”

Tomas Ponga

Tomas Ponga, a sami designer and silversmith from Umeå. He is widely, and commonly exhibited in different forms, displaying Sami and alternative culture. Tomas Pongas fashion designs were the first attraction of the “Fashion Week” 2013 at Rådhustorget in Umeå City there his unique design was shown. With the fashion show “En bevingad värld- A winged world” he ended his fashion design education “Kläder och Design” in umeå 2013. 2016, Tomas Ponga made a dress for the hair stylist “Art by Wixner”, which was shown at the Royal Albert Hall in London. 2018 he participated at Uma Obscura with a fashionshow in Microseum. This is only a part of Tomas Pongas world.

Tomas Ponga är en samisk designer och silversmed, bosatt i Umeå. Han har presenterat sig och sin konst vid många tillfällen i olika former där han kombinerar samisk och alternativkultur.
Tomas Ponga fick inleda modevisningen på Rådhustorget i Umeå under ”Fashion Week” 2013, där han visade sin unika kläddesign.
Genom modevisningen ”En bevingad värld” avslutades han sin utbildning i ”Kläder & Design” i Umeå 2013. 2016 anlitade ”Art by Wixner” Tomas Ponga att designa och sy en klänning till deras hårkreation som visades i ”Royal Albert Hall” i London. Senast medverkande han med en modevisning på Uma Obscura på Microseum 2018. Detta är bara en liten del av vad Tomas Ponga gör.

facebook.com/Tomas.Andres.Ponga

Rebecka Jonasson

Rebecka Jonasson creates her art with inspiration from nature and forest. The expressions comes in form of acrylic paintings, photos, digital media, text and tattoos. She invites the spectator to get a vision of a world full of energy and natures calmness. Freedom!

“An early summer morning, the haze lies like a veil over the world and every breath cleanses you. A sunny autumn day, the summer heat has escaped and been replaced by a clear and chilly air that lifts you up with its breeze. Every step in the soft moss fills your energy, the inner strength that is needed in order to create. The birds sing for you, here there is no sound of traffic. No ringing phones or sirens that scream. It´s just you and the nature. That is how it is for me, it is in the forest, surrounded by nature where I get inspired. It is a world of tranquility, a world that exists parallel with the constant stress we live in. Among the trees nothing is demanded. The only thing that matters is the present. My work includes acrylic paintings, photography, digital media, texts and tattoos. Art is fluid, there are so many ways in which to be creative. I try to reproduce the impression that I get from nature in my work. By not limiting myself to one material grants me the opportunity to reflect this impression and maybe even give a piece of it to you. A small piece of freedom.”

__________________________________

Rebecka Jonasson skapar sina verk med inspiration från naturen och skogen. Uttrycken kommer i form av akrylmålningar, foto, digital media, text och tatueringar. Hon bjuder in åskådaren att få en bit och en syn av en värld av energi och lugnet av naturen. Friheten!

“En tidig sommarmorgon, disen ligger som en slöja över världen och andetagen renar hela dig. En solig höstdag, sommarens hetta har flytt, bytts ut mot en klar och kylig luft som lyfter dig med vindpustarna. Varje mjukt steg i mossan fyller på energin, krafterna som är så viktiga för att kunna skapa. Fåglarna sjunger för dig, här hörs ingen trafik. Inga telefoner som ringer eller sirener som tjuter. Det är bara du och naturen. Det är så det känns för mig och det är just i skogen och naturen som jag hämtar inspiration. Det är en värld där lugnet härskar, en värld som går parallellt med den ständiga stressen vi lever i. Det finns inga måsten eller krav ute bland stammarna. Bara nuet. Mina verk inkluderar akrylmålningar, foto, digital media, text och tatuering. Konst är flytande, det finns så många olika sätt att vara kreativ på och jag försöker återskapa den förnimmelse jag får av naturen i mina verk. Att inte begränsas till ett material gör att jag har större möjlighet att komma närmare den känslan och kanske även kan ge dig som åskådare en liten bit av den. En liten bit av friheten.”

Otyg Makeri


Otyg Makeri is a manufacturer of all kinds of mischief and oddities run by Stina Fjällborg. Stina is mainly working with reused and natural materials, often with historical themes and inspiration from the occult. Nature, magic and the dark humour in life’s infinite stream of misery and chaos are the driving forces behind the creations.

It has been transformed from an alternative shop and studio in the centre of Kiruna into a more occasional hobby in the silent forests of Västerbotten. Otyg Makeri creates masks, jewelry and bags in second hand leather and burlap, magic amulets and guardian devils, voodoo- & healing dolls, vertebra candlesticks and latex lamps, bitter embroideries, picture books and also caricatures and portraits on demand.

Otyg Makeri är ett makeri av allsköns märkligheter och sattyg drivet av Stina Fjällborg. Stina jobbar mest utifrån återbruks- och naturmaterial, ofta med historiska teman och inspiration från det ockulta. Naturen, magin och den svarta humorn i livets oändliga ström av elände och kaos är de största drivkrafterna bakom skapelserna.

Otyg Makeri har transformerats från alternativ presentbutik och studio i centrala Kiruna till en mer sporadisk hobbyverksamhet i Västerbottens tysta skogar. Här tillverkas bland annat masker, smycken och påsar i återbrukat läder och säckväv, magiska amuletter och skyddsdjävlar, voodoo- & healingdockor, ljusstakar av ryggkotor och lampor av latex, broderade bitterbonader, bilderböcker samt karikatyrer och porträtt på beställning.

 

www.facebook.com/otygmakeri
www.instagram.com/otygmakeri

Alternative Flea Market

There will be an Alternative Flea Market at Uma Obscura, as part of the ”Black Market”.

Saturday October 13
Time: 12-17.
Venue: Umeå Folkets Hus
Free admittance.

If you want to sell/swap stuff: Limited amount of spaces. First come – first served basis. Mail to: kfblackbird@gmail.com
______________________________________
Under Uma Obscura kommer det i samband med vår årligt återkommande ”Black Market” att bli en alternativ loppis.

Lördag, 13 oktober klockan 12-17.
Plats: Umeå Folkets Hus
Fri entré

För er som vill sälja:
Det kommer finnas begränsat antal bord/platser. Först till kvarn som gäller. Ni står själva för klädställningar och motsvarande om ni har behov av det.

Frågor och intresseanmälan, maila till: kfblackbird@gmail.com
Arrangeras i samarbete med föreningen KF Blackbird.

R&R


Roger and Ricardo met through work, where they became friends the very first day. Amongst many shared interests they both love art and creativity. They started painting together and shortly thereafter built a studio in Ricardos apartment. As an experiment they tried painting on the same canvas. The idea was simple, start on one canvas each then finish the other ones painting. The result was very exciting and paved the way for an interesting collaboration still going on today, many years later.

Their work is about contrasts in life, dreams and thoughts about existence, psychology and loneliness. The pictures are bizarre and beautiful and awaken thoughts and questions in the viewer. Despite, or perhaps thanks to their totally different techniques as well as style to paint, the art that transpires is very unique. They’re called R & R

Roger och Ricardo lärde känna varandra på arbetsplatsen där de blev vänner redan första dagen. Bland många gemensamma intressen fans konsten och kreativiteten. De började snart måla tillsammans och efter en kort tid byggde de en studio i Ricardos lägenhet. Som ett litet experiment testade de att måla två tavlor som en kollaboration. Idén var simpel. Börja på varsin duk, sedan färdigställa den andres. Resultaten blev mycket spännande och banade vägen för ett intressant samarbete som pågår än idag, många år senare.

Verken handlar om kontraster i livet, drömmar och tankar kring existens, psykologi och ensamhet. Bilderna är bisarra och vackra och har förmåga att väcka tankar och ifrågasättande hos betraktaren. Trots, eller kanske tack vare deras totalt olika teknik samt stil att måla, blir deras konst väldigt unik och bildspråket eget. De kallas R & R