Kategoriarkiv: Dance Obscura

Mila Balero


Mila Balero (Ludmila Chechelnytska) comes from Ukraine. She is a dancer and teacher in choreography and yoga. She has been dancing all her life, profession ally as a teacher of folk dances. She has also studied classical and modern choreography.

At the age of 30, she wanted to combine all her knowledge in one dance style and choose tribal fusion. She found a great teacher, Kira Lebedeva, and over time began to teach tribal and yoga in her studio ” Tribal space Lviv” She like to study different dance styles, combine them and share knowledge with her students.

She likes to visualise and express diffent images through her dance. Now when there is a war in Ukraine, her dance family is suffering, but dancing, no matter what. She is a part of the Ukrainian dance family and she dances to express that. It is a great honor for her to represent her country at this festival and she is dancing on behalf of all Ukrainian tribal dance sisters.

_______________________________

Mila Balero (Ludmila Chechelnytska) är dansare och lärare i koreografi och yoga och kommer från Ukraina. Hon har dansat hela sitt liv, till yrket som lärare i folkdans, men har också studerat klassisk och modern koreografi. Vid 30 års ålder ville hon kombinera all sin kunskap i en dansstil och valde tribal fusion. Hon fann en bra lärare, Kira Lebedeva, och började med tiden att undervisa tribal och yoga i sin studio ” Tribal space Lviv”.

Hon gillar att studera olika dansstilar, kombinera dem och dela kunskap med sina elever. I dansen gillar hon att uttrycka olika bilder (hon ger dem alltid namn). Nu när det är krig i Ukraina lider hennes dansfamilj, men de fortsätter dansa oavsett den svåra situationen. Hon känner sig som en del av den ukrainska dansfamiljen och hon vill berätta om det i sin dans. Det är en
stor ära för henne att representera sitt land på den här festivalen och dansa å alla ukrainska tribaldanssystras vägnar.

Anna Wallenius

A Swedish/Palestinian hybrid with a long history of dancing, Anna has experimented with many different styles, especially within the fusion bellydance vocabulary.

She has for many years performed with the concept dance group Misty Moon. Their performance themes have varied a lot, however dark and mystic styles have been the most prevalent.

Solo performances have been very rare and previously exclusive for a limited audience. The tribe of dance sisters have always been the core of her public performances before.

However, with the hopes of inspiring others to use music and dance for clearing their mind from negative feelings and mental burdens, Anna will challenge herself and show a more personal style where she will dial down on control, let go of insecurities and share her way of attracting primal energy and through dance reinforce emotional resilience.

_____________________________

Som svensk / palestinsk hybrid med en lång bakgrund inom dans, har Anna experimenterat med många olika stilar, speciellt inom tribal fusion-vokabuläret.

Hon har under många år uppträtt med konceptgruppen Misty Moon med varierande dansteman där det mörka och mystiska dominerat.

Soloframträdanden har varit väldigt fåtaliga och reserverade för en begränsad publik. Hennes danssystrar har alltid varit en central del vid publika uppträdanden tidigare.

Men med en önskan att kunna inspirera andra att använda musik och dans för att rensa huvudet från tyngande tankar och känslor, kommer Anna att utmana sig själv genom att visa en personligare stil där hon tonar ner på kontroll, släpper sina osäkerheter och delar sitt sätt att attrahera primitiva energier för att genom dans förstärka sin emotionella motståndskraft.

Brutal Ballet


Brutal Ballet is classical ballet danced to heavy metal, founded by
dancer and choreographer Bridie Mayfield (Northern Ireland).

The combination of the grace of ballet and the power of metal intices
and introduces ballet to new audiences, and the versatility of their
pieces, from horror, to cosplay, to simply dancing from the soul, means
you’ll never know what to expect from a Brutal Ballet performance.

_______________________

Brutal Ballet är klassisk balett som dansas till heavy metal, grundad
av dansaren och koreografen Bridie Mayfield från Nordirland. Kombinationen av balettens graciösa rörelser och kraften i metalmusiken introducerar balett till nya publikgrupper. De olika dansakternas mångsidighet, som kan röra sig mellan allt från skräck till cosplay, eller helt enkelt dans från hjärtat, betyder att du aldrig vet vad du ska förvänta dig från en Brutal Ballet-föreställning.

Dud Muurmand


Dud Muurmand is one of the Danish dance pioneers within all things tribal, theatrical and dark fusion! She has been teaching dance and performing professionally since the early 1990s. She has worked artistically with many different styles of both traditional oriental dances as well as fusion: Skirt Fusion, FCBD-tribalstyle ®, Tribal Fusion, Burlesque/Cabaret styled fusion and Dramatized/Theatrical dance.

From early on her dance style has been influenced by the theater, utilizing both visual effects and strong emotional interpretation. She is the chairwoman of Tribaldance Denmark, organizing events like ”DARK Weekend Copenhagen” (dark theatrical fusion dance) among others. She has instructed and produced several of her own dance theater projects over the years—both traditional stage productions as well as experimental webcasted performances – but she has also initiated and managed many collaboration projects with other artists during the years.

_________________________

Dud Muurmand är en av de danska danspionjärerna inom allt som rör tribal, teatralisk och Dark fusion! Hon har undervisat i dans och uppträtt professionellt sedan början av 1990-talet. Hon har arbetat konstnärligt med många olika stilar av både traditionella orientaliska danser såväl som fusion: Skirt Fusion, FCBD-tribalstyle ®, Tribal Fusion, Burlesque/Cabaret styled fusion och Dramatiserad/teatralisk dans.

Redan tidigt har hennes dansstil varit influerad av teatern, med både visuella effekter och starka känslomässiga tolkningar. Hon är ordförande för Tribaldance Denmark, och organiserar evenemang som bland annat ”DARK Weekend Copenhagen” (mörk teatralisk fusionsdans). Hon har instruerat och producerat flera egna dansteaterprojekt genom åren – både traditionella scenproduktioner och experimentella webbsända föreställningar – och hon har också initierat och drivit olika samarbetsprojekt med andra artister.

Valeria Gornova


Dancer Valeria Gornova comes from the city of Mariupol, Ukraine. She has been doing oriental dances for more than 7 years and won first place at the European Championships 2021, and first place at the Championships of Ukraine 2019-2021. Now she will join the Dance Obscura experience at Uma Obscura!

Presented in cooperation with IKS Mira, Vasa, Finland.

__________________________

Valeria Gornova kommer från Mariupol i Ukraina, där hon dansat orientalisk dans i över 7 år. Hon har trots sin unga ålder hunnit med att vinna första pris i europeiska mästerskapen 2021 och har även vunnit de ukrainska mästerskapen tre år i rad. Nu gästar hon för första gången Uma Obscura!

Presenteras i samarbete med Internationella Kultursällskapet Mira i Vasa, Finland i ett kulturutbyte över Kvarken!

Im Pro

Vad händer när en DJ, en pianist och en dansare slår sig samman för att skapa tillsammans i stunden? Välkända beats och klassiskt pianospel ackompanjerar en dansare i ett unikt improvisatoriskt framträdande där vad som helst kan hända! Erik Emanuelsson, Robin Lilja och Tekla Andersson har bred erfarenhet av improvisation inom sina respektive fält och på årets Uma Obscura kommer de bjuda på skapande med inspiration av material tillhörande workshops som de har lett tidigare i år.

Katarina Klingberg

Artwork ”Ran” by Katarina Klingberg

Katarina Klingberg has a long and varied dance background and has performed both historical dances from the Middle Ages and the Renaissance, oriental traditional dances and more contemporary styles such as Argentine tango, butoh and various fusion styles. She also has a theater background and likes to play in the borderland where the body is used to express a feeling or a story without any limiting style.

This solo piece is called Ran, and is a tribute to the goddess of the same name, who personifies the depths of the sea in Old Norse mythology. Those who drown at sea can hope to be caught in her net and offered a place as honored guests in her hall.

The music has been created especially for this piece by Robin Lilja, through intimate collaboration between dancer and composer.

_______________________________________

Katarina Klingberg har en lång och varierad dansbakgrund och har uppträtt med både historiska danser från medeltid och renässans, orientaliska traditionella danser och mer nutida stilar som argentinsk tango, butoh och olika fusionstilar. Hon har även teaterbakgrund och leker gärna i det gränsland där kroppen används för att uttrycka en känsla eller en historia utan någon begränsande stil.

Detta solostycke heter Ran, och är en hyllning till gudinnan med samma namn, som personifierar havsdjupet i den fornnordiska mytologin. De som drunknar till havs kan hoppas på att fångas i hennes nät och bjudas plats som hedrade gäster i hennes hall.

Musiken har skapats särskilt för detta stycke av Robin Lilja, genom intimt samarbete mellan dansare och kompositör.

krAaFusion

Uma Obscura Festival 3 May 2019, Dance Obscura, krAa Fusion & Oestergaards

krAaFusion is a dynamic artistic project of Madeleine Holmlund. As a dancer in different styles of Fusion Bellydance, krAa is her artistic  inspiration and freedom to create dance in her own way. Through krAaFusion Madeleines explore her dance vocabulary by taking the dance movements a step further into an organic reality. The dynamics blur the boundaries between choreography and improvisation and finds its way to different forms of collaborations and encounters.

”..and into Hell I crawl, to clear my mind and let loose my soul”

In another twisted performance, krAa Fusion embodies a paraphrase inspired by the myth of godess Hel. The exploration of the dark labyrinths of life, death and rebirth is a recurring theme and thread through krAaFusions artistic expression.

_________________________________________

krAaFusion är Madeleine Holmlunds konstnärliga plattform som är under ständig utveckling. Som dansare i olika stilar inom Fusion Bellydance är krAa en inspiration och frihet att skapa dans på sitt eget vis. Som ett led i utforskandet av sitt dansvokabulär tar Madeleine, genom krAaFusion, dansrörelserna ett steg vidare in i en organisk verklighet. Dynamiken suddar ut gränserna mellan koreografi och improvisation och söker sig till olika former av möten.

”..and into Hell I crawl, to clear my mind and let loose my soul”

I ännu ett särpräglat dansframträdande förkroppsligar krAa Fusion en parafras inspirerad av myten om gudinnan Hel. Utforskandet av livets mörka labyrinter, död och återfödelse är ett återkommande tema och tråd genom krAaFusions konstnärliga uttryck.